Omavaraisuusaste: Ymmärrä taloutesi turva

Tervetuloa lukemaan blogia, joka syventyy omavaraisuusasteeseen – tärkeään taloudelliseen mittariin, joka antaa sinulle kuvan yrityksesi vakavaraisuudesta ja taloudellisesta tilanteesta. Tutkimme yhdessä, mitä omavaraisuusaste tarkoittaa, miten se lasketaan ja mitä sen eri arvot voivat yrityksellesi kertoa.

Tämä artikkeli on osa yrityksen taloudelliset tunnusluvut – artikkelisarjaa.

Mitä on omavaraisuusaste?

Omavaraisuusaste on mittari, joka ilmoittaa, kuinka suuri osa yrityksen varoista on oman pääoman rahoittamaa suhteessa vieras pääomaan. Se ilmaistaan prosentteina ja kuvastaa sitä taloudellista turvaa, jonka yrityksesi omat varat tarjoavat. Korkea omavaraisuusaste voi antaa yritykselle enemmän liikkumavaraa ja vähentää riippuvuutta ulkopuolisesta rahoituksesta.

Omavaraisuusasteen laskeminen:

Omavaraisuusastetta laskettaessa käytetään kaavaa:

Omavaraisuusaste = (Oma pääoma/ Oma pääoma + Vieras pääoma)×100

Voit käyttää erilaisia laskureita tai Exceliä helpottamaan laskentaa, mutta ydinajatus on selvä: jakaa oma pääoma kaikkien varojen summalla ja kertoa sitten 100:lla.

miten lasketaan omavaraisuusaste, laskentakaava

Erilaiset omavaraisuusasteet:

 • Negatiivinen omavaraisuusaste: Tämä tilanne syntyy, kun yrityksen vieras pääoma ylittää oman pääoman. Se voi viitata taloudellisiin vaikeuksiin ja antaa merkin siitä, että yritys on riippuvainen velan kasvattamisesta selvitäkseen.
 • Liian korkea omavaraisuusaste: Vaikka korkea omavaraisuus tuo turvaa, liiallinen omavaraisuus voi myös olla epäedullista. Se voi osoittaa, että yritys ei hyödynnä mahdollisuuksiaan velalla ja voisi sijoittaa varojaan paremmin.

Mitä omavaraisuusaste kertoo?

Omavaraisuusaste on ikään kuin talouden turvavyö. Se kertoo, kuinka paljon yritykselläsi on omia varoja suhteessa muihin rahoituslähteisiin. Se kuvastaa yrityksen kykyä rahoittaa omaa toimintaansa omilla varoillaan suhteessa ulkopuoliseen rahoitukseen. Korkea omavaraisuus voi olla houkutteleva sijoittajille ja lainanantajille, kun taas matala omavaraisuus voi vaatia varovaisuutta.

Yrityksen omavaraisuusasteen ymmärtäminen on tärkeää, koska se antaa tietoa yrityksen taloudellisesta vakavaraisuudesta ja riippuvuudesta ulkopuolisesta rahoituksesta. Mitä korkeampi omavaraisuusaste on, sitä suurempi osa yrityksen varoista on oman pääoman muodostamaa, mikä voi viitata taloudelliseen vahvuuteen ja itsenäisyyteen. Toisaalta matalampi omavaraisuusaste voi kertoa suuremmasta riippuvuudesta velkarahoituksesta.

Omavaraisuusasteen tulkinta vaihtelee toimialoittain ja yrityksen strategiasta riippuen. On tärkeää verrata omavaraisuusastetta alan keskiarvoihin ja muihin yrityksiin saadakseen paremman käsityksen siitä, miten yritys suoriutuu suhteessa muihin toimijoihin markkinoilla.

Mitä tarkoittaa yrityksen omavaraisuusaste?

Yrityksen omavaraisuusaste heijastaa sitä, kuinka paljon yritys on riippuvainen ulkopuolisesta rahoituksesta. Korkea omavaraisuus voi kertoa siitä, että yritys pystyy selviytymään taloudellisista haasteista omilla resursseillaan, kun taas matala omavaraisuusaste voi viitata riskiin taloudellisessa vakaudessa.

Mikä on hyvä omavaraisuus: Mitä tavoitella?

Hyvä omavaraisuusaste vaihtelee toimialasta ja yrityksen koosta riippuen. Kuitenkin yleisesti ottaen yli 50% pidetään usein vahvana indikaattorina. On tärkeää tarkastella omavaraisuusastetta suhteessa yrityksen toimintaan ja tulevaisuuden suunnitelmiin.

mikä on hyvä tavoiteltu omavaraisuusaste

Miksi sijoittajaa kiinnostaa omavaraisuus?

Sijoittajaa kiinnostaa omavaraisuusaste useista syistä, sillä se tarjoaa arvokasta tietoa yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja vakavaraisuudesta. Omavaraisuus on yksi keskeisistä tunnusluvuista, jota sijoittajat ja rahoittajat analysoivat päätöksenteon tueksi.

Tässä muutamia syitä, miksi omavaraisuus on sijoittajille merkityksellinen:

 1. Vakavaraisuuden arviointi: Omavaraisuusaste antaa käsityksen siitä, kuinka suuri osa yrityksen varoista on oman pääoman muodostamaa. Korkea omavaraisuus viittaa vahvaan vakavaraisuuteen, mikä voi antaa sijoittajille luottamusta yrityksen kykyyn selviytyä taloudellisista haasteista ilman suurta riippuvuutta velkarahoituksesta.
 2. Riskienhallinta: Sijoittajat arvioivat omavaraisuusastetta riskienhallinnan näkökulmasta. Matala omavaraisuus voi tehdä yrityksestä haavoittuvamman taloudellisille turbulensseille, erityisesti jos velkataakka on suuri. Sijoittajat haluavat varmistaa, että yritys pystyy hoitamaan velvoitteensa myös vaikeina aikoina.
 3. Tulevaisuuden kasvupotentiaali: Vaikka korkea omavaraisuusaste voi olla merkki taloudellisesta vakavaraisuudesta, sijoittajat saattavat myös arvioida, onko yritys tehokkaasti käyttänyt omia varojaan vai olisiko niitä voitu käyttää paremmin liiketoiminnan kasvun tukemiseksi. Omavaraisuusasteen tarkastelu voi auttaa sijoittajia ymmärtämään yrityksen strategiaa ja tulevaisuuden kasvupotentiaalia.
 4. Korkokustannukset ja tuotto sijoitetulle pääomalle (ROE): Korkean omavaraisuuden omaavalla yrityksellä on yleensä vähemmän velkaa, mikä voi merkitä alhaisempia korkokustannuksia. Sijoittajat voivat olla kiinnostuneita tästä, koska se voi vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen ja tuottoon sijoitetulle pääomalle (ROE).
 5. Sijoitusstrategian soveltuvuus: Sijoittajien sijoitusstrategiat vaihtelevat. Jotkut sijoittajat etsivät vakaampia ja vähäriskisempiä sijoituskohteita, kun taas toiset ovat valmiita ottamaan suurempia riskejä mahdollisen suuremman tuoton toivossa. Omavaraisuus voi auttaa sijoittajia arvioimaan, kuinka hyvin yritys sopii heidän sijoitusstrategiaansa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että omavaraisuusaste on keskeinen mittari, joka auttaa sijoittajia arvioimaan yrityksen taloudellista terveyttä, vakavaraisuutta ja riskiprofiilia. Se on tärkeä osa sijoittajan päätöksentekoprosessia, kun hän arvioi, onko yritys houkutteleva sijoituskohde.

Miksi pankkia kiinnostaa yrityksen omavaraisuus?

Pankkia kiinnostaa yrityksen omavaraisuus useista syistä, ja se on tärkeä tekijä pankin päätöksenteossa yrityksen luotonannon ja rahoitusratkaisujen suhteen.

Tässä muutamia syitä, miksi pankkia kiinnostaa yrityksen omavaraisuus:

 1. Riskien arviointi: Pankit arvioivat omavaraisuutta osana riskienhallintaansa. Matala omavaraisuus voi merkitä suurempaa riskiä, jos yrityksellä on vähän omaa pääomaa suhteessa velkaan. Tämä tekee yrityksestä haavoittuvamman taloudellisille vaikeuksille.
 2. Luottokelpoisuus: Omavaraisuus vaikuttaa yrityksen luottokelpoisuuteen. Korkea omavaraisuus voi parantaa yrityksen luottokelpoisuutta, mikä voi tehdä siitä houkuttelevamman sijoituskohteen pankille.
 3. Mahdolliset vakuudet: Pankit vaativat usein vakuuksia myöntäessään lainaa yritykselle. Korkea omavaraisuus voi olla vahva vakuus, ja se voi auttaa yritystä neuvottelemaan edullisemmista lainaehdoista.
 4. Lyhennysohjelma ja maksukyky: Omavaraisuus liittyy yrityksen maksukykyyn ja kykyyn suoriutua lainanlyhennyksistä. Pankit tarkastelevat omavaraisuusastetta arvioidakseen, kuinka hyvin yritys pystyy kattamaan velkansa omilla varoillaan ja millaiset lyhennysohjelmat olisivat realistisia.
 5. Kannattavuus ja tuottovaatimukset: Pankit asettavat lainoilleen tietyn tuottovaatimuksen. Korkea omavaraisuus voi kertoa pankille yrityksen vahvasta taloudellisesta asemasta ja sitä kautta mahdollisesti alhaisemmista riskeistä. Tämä voi vaikuttaa lainan korkotasoon.
 6. Sopivien rahoitusratkaisujen etsiminen: Pankit voivat ehdottaa erilaisia rahoitusratkaisuja yrityksille riippuen niiden omavaraisuusasteesta. Esimerkiksi yrityksellä, jolla on jo korkea omavaraisuus, voi olla paremmat mahdollisuudet saada vieraan pääoman rahoitusta.

Yhteenvetona voidaan todeta, että pankit kiinnostuvat yrityksen omavaraisuudesta, koska se antaa heille tärkeää tietoa yrityksen taloudellisesta terveydestä, riskiprofiilista ja maksukyvystä. Näiden tekijöiden perusteella pankit voivat tehdä päätöksiä lainojen myöntämisestä, lainaehdoista ja riskienhallinnasta.

Päätössanat:

Ymmärtäminen, mitä omavaraisuus tarkoittaa, ja seuraaminen säännöllisesti, voi auttaa sinua pitämään yrityksesi talouden vahvana ja vakaana. Analysoi omavaraisuusastetta suhteessa muihin talouden tunnuslukuihin saadaksesi kokonaisvaltaisen kuvan yrityksesi taloudesta. Tiedä, milloin pitää kiinni turvavyöstä ja milloin voi harkita lisää vauhtia kasvuun. Onnea taloudelliseen menestykseen!

Scroll to Top