Mitä liikevaihto kertoo ja miten se vaikuttaa yrityksen arvon määritykseen?

Liikevaihto on yrityksen tulojen kokonaismäärä tietyllä ajanjaksolla, yleensä vuodessa. Se kertoo kuinka paljon yritys on saanut myyntituottoja tuotteistaan tai palveluistaan ennen kustannusten vähentämistä. Liikevaihto on tärkeä taloudellinen mittari, jota käytetään arvioimaan yrityksen suorituskykyä ja kokoa.

Tässä artikkelissa käsitellään seuraavia kysymyksiä:

 • Mikä on hyvä yrityksen liikevaihto?
 • Mitä tarkoittaa kumulatiivinen liikevaihto?
 • Mitä liikevaihto kertoo yrityksestä?
 • Miten liiketulos voi olla isompi kuin liikevaihto?
 • Mitä jos yrityksen liikevaihto ei kasva?
 • Mitä tarkoittaa oikaistu liikevaihto?
 • Miten voidaan laskea liikevaihtoennuste?

Liikevaihto on myös yksi keskeisimmistä tekijöistä, kun arvioidaan yrityksen arvoa. Se vaikuttaa arvonmääritykseen useilla eri tavoilla.  Se antaa käsityksen yrityksen koon ja toiminnan laajuudesta. Liikevaihtoa käytetään vertailukohteena muihin yrityksiin samalla toimialalla. Tämä auttaa sijoittajia ymmärtämään, miten yritys sijoittuu suhteessa kilpailijoihinsa. Liikevaihdon kasvu voi olla merkki yrityksen potentiaalista ja menestysmahdollisuuksista tulevaisuudessa.

Vaikka liikevaihto sinänsä ei osoita yrityksen kannattavuutta, se on tärkeä tekijä, kun tarkastellaan muita taloudellisia mittareita, kuten liikevoittoa ja nettotulosta suhteessa liikevaihtoon.

Mikä on hyvä yrityksen liikevaihto?

Hyvä yrityksen liikevaihto riippuu monista tekijöistä, kuten toimialasta, yrityksen koosta ja sijainnista. Mikä voi olla hyvä liikevaihto yhdelle yritykselle, ei välttämättä ole samaa toiselle.

Esimerkiksi pienelle paikalliselle putiikille hyvä liikevaihto voi olla huomattavasti pienempi kuin kansainvälisesti toimivalle teknologiayritykselle. Jotkut korkean tuoton toimialat, kuten teknologia tai lääketiede, voivat odottaa suurempia liikevaihtoja kuin perinteiset vähittäiskaupan tai palvelualan yritykset.

Liikevaihdon tulisi olla sellainen, että yritys pystyy kattamaan kustannuksensa (mukaan lukien tuotantokustannukset, henkilöstökulut, markkinointi jne.) ja vieläpä tuottamaan voittoa.

Yleistäen, korkea liikevaihto voi olla merkki menestyksestä, mutta pelkästään korkea liikevaihto ei välttämättä takaa yrityksen kannattavuutta tai kestävyyttä pitkällä aikavälillä. On tärkeää tarkastella liikevaihtoa muiden taloudellisten mittareiden, kuten kannattavuuden, kassavirran ja voiton kanssa.

Lisäksi on syytä huomioida, että taloudelliset tavoitteet ja mittarit voivat muuttua yrityksen elinkaaren eri vaiheissa. Uusi startup saattaa hyväksyä tappiollisen liikevaihdon alkuvuosina kasvun tavoittelun vuoksi, kun taas vakiintunut yritys voi asettaa korkeat kannattavuustavoitteet.

Jotta voisi määrittää mikä on ”hyvä” liikevaihto, on tärkeää ottaa huomioon kyseisen toimialan ja yrityksen erityisolosuhteet ja vertailla sitä vastaaviin yrityksiin.

Mitä tarkoittaa kumulatiivinen liikevaihto?

Kumulatiivinen liikevaihto tarkoittaa yrityksen tai liiketoiminnan kertynyttä tai yhteensä saavuttamaa liikevaihtoa tiettynä ajanjaksona. Se lasketaan ottamalla huomioon kaikki aikaisemmat liikevaihtoperiodit ja laskemalla ne yhteen.

Esimerkki selventää asiaa:

Oletetaan, että yrityksellä on seuraavat kuukausittaiset liikevaihdot:

 • Tammikuu: 10 000 euroa
 • Helmikuu: 12 000 euroa
 • Maaliskuu: 15 000 euroa

Kumulatiivinen liikevaihto maaliskuun loppuun mennessä olisi: 10 000 (tammikuu) + 12 000 (helmikuu) + 15 000 (maaliskuu) = 37 000 euroa.

Näin ollen yrityksen kumulatiivinen liikevaihto maaliskuun loppuun mennessä olisi 37 000 euroa.

Kumulatiivinen liikevaihto antaa kuvan siitä, kuinka paljon yritys on ansainnut tietyssä ajassa kokonaisuutena. Tämä voi olla hyödyllistä esimerkiksi tilinpäätöksen tekemisessä tai kun halutaan arvioida liiketoiminnan suorituskykyä pidemmällä aikavälillä.

On tärkeää erottaa kumulatiivinen liikevaihto tavallisesta (kuukausittaisesta tai vuotuisesta) liikevaihdosta, joka tarkoittaa tietyn ajanjakson tuloja ilman aikaisempien jaksojen huomioon ottamista. Kumulatiivinen liikevaihto on näiden jaksojen summa.

Mitä liikevaihto kertoo yrityksestä?

Liikevaihto kertoo yrityksen tulojen kokonaismäärän tiettynä ajanjaksona, yleensä vuoden tai kuukauden aikana. Se antaa tärkeän kuvan yrityksen taloudellisesta suorituskyvystä ja sen kyvystä generoida tuloja liiketoiminnastaan. Tässä muutamia keskeisiä asioita, joita liikevaihto kertoo yrityksestä:

 • Toiminnan laajuus ja mittakaava: Korkea liikevaihto voi osoittaa, että yrityksellä on laajat markkinat ja se on pystynyt houkuttelemaan asiakkaita tai asiakassegmenttejä.
 • Tulovirta: Liikevaihto on tärkein tulonlähde yritykselle. Se osoittaa, kuinka paljon rahaa yritys saa myyntituottoina.
 • Kasvu ja kehitys: Liikevaihdon kasvu voi olla merkki siitä, että yritys menestyy markkinoilla, onnistuu kasvattamaan liiketoimintaansa ja mahdollisesti valtaa markkinoita.
 • Kannattavuuden perusta: Vaikka liikevaihto ei suoraan mittaa yrityksen voittoa, se on välttämätön edellytys voitollisuudelle. Ilman myyntituloja yrityksellä ei ole mahdollisuutta tehdä voittoa.
 • Kustannusten kattaminen: Liikevaihto mahdollistaa kustannusten, kuten tuotantokustannusten, henkilöstökulujen ja muiden operatiivisten kulujen, kattamisen. Jos liikevaihto ei kata kustannuksia, yrityksellä voi olla kannattavuusongelmia.
 • Sijoittajien ja rahoittajien kiinnostus: Sijoittajat ja rahoittajat kiinnittävät usein huomiota liikevaihtoon arvioidessaan yrityksen houkuttelevuutta sijoituskohteena.
 • Kilpailukyky: Korkea liikevaihto suhteessa kilpailijoihin voi osoittaa, että yritys on onnistunut erottautumaan markkinoilla ja houkuttelemaan asiakkaita.

On kuitenkin tärkeää muistaa, että liikevaihto on yksi monista taloudellisista mittareista, eikä se yksinään anna täydellistä kuvaa yrityksen tilasta tai menestymismahdollisuuksista. Liikevaihtoa on tärkeä tarkastella yhdessä muiden taloudellisten tunnuslukujen, kuten kannattavuuden, kassavirran ja voiton kanssa, saadaksesi kokonaisvaltaisen kuvan yrityksen tilasta.

Miten liiketulos voi olla isompi kuin liikevaihto?

Liiketulos (englanniksi operating profit tai operating income) tarkoittaa yrityksen tuloja miinus sen operatiiviset kulut, kuten raaka-aineet, palkat, vuokrat ja muut liiketoiminnan käynnissäpitokustannukset. Liiketulos kuvaa siis sitä, kuinka paljon yritys tekee voittoa perusliiketoiminnastaan ennen muita kuluja, kuten verot ja korkomenot.

Liikevaihto puolestaan on pelkästään myynnistä saatujen tuottojen määrä ennen muiden kustannusten vähentämistä.

On mahdollista, että liiketulos on suurempi kuin liikevaihto, jos yrityksellä on muita tulonlähteitä tai poikkeuksellisia eriä, jotka nostavat voittoa liiketoiminnan operatiivisten kulujen jälkeen. Tällaisia eriä voivat olla esimerkiksi sijoitustuotot, myyntivoitot tai muut ei-operatiiviset erät.

Esimerkiksi, jos yrityksellä on sijoitusportfoliossaan osakkeita, se voi saada osingoiksi kutsuttuja tuloja. Nämä tulot eivät liity suoraan yrityksen perusliiketoimintaan, mutta ne kohdistuvat yrityksen tuloon. Tällöin liiketulos voi olla suurempi kuin liikevaihto, koska nämä tulot eivät sisälly liikevaihtoon.

On kuitenkin harvinaista, että liiketulos olisi merkittävästi suurempi kuin liikevaihto, ja tämä voisi olla merkki epätavallisista tai poikkeuksellisista tilanteista, jotka vaikuttavat yrityksen taloudelliseen raportointiin. Tämän takia tällaiset tapaukset vaativat tarkempaa tutkimusta ja selitystä.

Mitä jos yrityksen liikevaihto ei kasva?

Jos yrityksen liikevaihto ei kasva, voi olla useita mahdollisia syitä. Tilanteeseen vaikuttavat tekijät voivat liittyä markkinaolosuhteisiin, yrityksen strategiaan tai sisäisiin toimintoihin. Tässä on muutamia mahdollisia syitä, miksi liikevaihto ei kasva:

Kilpailun lisääntyminen: Uudet kilpailijat voivat tulla markkinoille ja houkutella asiakkaita pois yritykseltä. Tämä voi johtaa liikevaihdon pysyvään tai jopa laskeneeseen tilanteeseen.

Markkinan kypsyys: Jos yritys toimii kypsällä markkinalla, jossa kasvumahdollisuudet ovat rajalliset, liikevaihdon kasvu voi hidastua.

Tuotteiden tai palveluiden kysynnän lasku: Muutokset kuluttajien tai asiakkaiden käyttäytymisessä voivat johtaa siihen, että yrityksen tarjoamat tuotteet tai palvelut eivät ole enää yhtä kysyttyjä.

Markkinoiden epävakaus: Taloudelliset taantumat tai epävakaus voivat vaikuttaa yritysten kasvuun, kun kuluttajat ja yritykset vähentävät kulutustaan.

Kasvustrategian muuttaminen: Jos yritys päättää keskittyä kannattavuuden parantamiseen sen sijaan, että panostaisi liikevaihdon kasvuun, tämä voi johtaa tilanteeseen, jossa liikevaihto pysyy tasaisena.

Huono markkinointi ja myynti: Tehottomat markkinointi- ja myyntitoimenpiteet voivat johtaa siihen, että yritys ei houkuttele riittävästi uusia asiakkaita tai säilytä olemassa olevia asiakkaita.

Tuotteiden tai palveluiden laatuongelmat: Laatuongelmat voivat johtaa asiakastyytyväisyyden laskuun ja siten heikentää myyntiä ja liikevaihtoa.

Jos liikevaihto ei kasva, on tärkeää analysoida yrityksen toimintaa ja markkinaolosuhteita. Tämä voi edellyttää strategian uudelleenarviointia, markkinointitoimien tehostamista, tuotekehityksen parantamista tai muiden liiketoiminta-alueiden tarkastelua. Konsultointi liiketalouden asiantuntijoiden kanssa voi auttaa tunnistamaan ongelmat ja kehittämään tehokkaita strategioita liikevaihdon kasvattamiseksi.

Mitä tarkoittaa oikaistu liikevaihto?

Oikaistu liikevaihto (engl. adjusted revenue) viittaa liikevaihtoon, josta on poistettu tiettyjä ei-operatiivisia tai epätavallisia eriä, jotka eivät liity yrityksen perusliiketoimintaan. Näitä voivat olla esimerkiksi kertaluonteiset tulot tai kulut, yrityskauppojen vaikutukset, rahoitustuotot tai -kulut sekä muut ei-keskeiset erät.

Oikaistu liikevaihto auttaa sijoittajia ja analyytikkoja saamaan selkeämmän kuvan yrityksen perusliiketoiminnan suorituskyvystä, kun huomio kiinnitetään vain operatiivisiin ja toistuviin tuloihin ja kuluihin.

Esimerkiksi, jos yritys on tehnyt merkittävän myyntivoiton myymällä osan omaisuudestaan, tämä erä voitaisiin jättää huomiotta oikaistussa liikevaihdossa, jotta saataisiin parempi kuva yrityksen varsinaisesta liiketoiminnasta.

On kuitenkin tärkeää huomata, että oikaistu liikevaihto on yleensä ei-GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) -mittari, mikä tarkoittaa, että se ei perustu viralliseen kirjanpitoon. Se voi vaihdella yrityksittäin ja sen laskentatapa voi olla erilainen eri organisaatioissa. Tästä syystä sijoittajien on tärkeää ymmärtää, miten ja miksi yritys tekee tällaisia oikaisuja ja mitä ne merkitsevät yrityksen liiketoiminnalle.

Oikaistu liikevaihto on yksi monista taloudellisista mittareista, jota käytetään arvioimaan yrityksen suorituskykyä. Se voi auttaa antamaan selkeämmän kuvan yrityksen perusliiketoiminnasta poistamalla epätavalliset tai ei-operatiiviset erät, jotka voisivat vääristää liikevaihdon todellista kuvaa.

Miten voidaan laskea liikevaihtoennuste?

Liikevaihtoennusteen laskeminen vaatii huolellista analyysiä ja tietojen keräämistä yrityksen liiketoimintaympäristöstä. Seuraavassa on vaiheet, joita voi ottaa huomioon liikevaihtoennusteen laatimisessa:

Tutki historiallisia tietoja: Aloita tarkastelemalla yrityksen aiempia liikevaihtotietoja. Analysoi, miten liikevaihto on kehittynyt aikaisemmin, ja tunnista mahdollisia trendejä tai kausivaihteluita.

Tarkastele markkinaolosuhteita: Arvioi yrityksen toimialan yleisiä markkinaolosuhteita ja ennusteita. Tutki esimerkiksi markkinoiden kasvupotentiaalia, kilpailutilannetta ja kuluttajien käyttäytymistä.

Huomioi taloudelliset indikaattorit: Seuraa talouden indikaattoreita, kuten BKT:n kasvua, työttömyysastetta ja kuluttajien luottamusta, jotka voivat vaikuttaa yrityksen liikevaihtoon.

Tutki kilpailijoita: Analysoi kilpailijoiden liikevaihtokehitystä ja markkinaosuuksia. Tämä voi auttaa antamaan viitettä siitä, mihin suuntaan markkina on liikkumassa.

Kuuntele asiakkaita: Kerää palautetta ja tietoa asiakkailta. Ymmärrä, mitkä tuotteet tai palvelut ovat suosittuja ja mitä muutoksia he mahdollisesti odottavat.

Huomioi erityistapahtumat ja trendit: Ota huomioon mahdolliset erityistapahtumat tai trendit, jotka voivat vaikuttaa yrityksen liikevaihtoon. Esimerkiksi uuden tuotteen julkaisu, lainsäädännön muutokset tai teknologian kehittyminen.

Rakenna skenaarioita: Laadi erilaisia ennusteskenaarioita ottaen huomioon eri oletukset ja mahdolliset muuttujat. Näin voit hahmottaa erilaisia tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Käytä ennustemenetelmiä: Voit käyttää ennustemenetelmiä, kuten aikasarja-analyysiä tai regressioanalyysiä, jos haluat käyttää numeerisia laskentamenetelmiä ennusteen laatimiseen.

Tarkista ja päivitä ennuste säännöllisesti: Markkinaolosuhteet voivat muuttua, joten on tärkeää päivittää ennusteita säännöllisesti ja reagoida muutoksiin tarvittaessa.

On tärkeää huomata, että liikevaihtoennusteet eivät ole takuita tulevasta suorituksesta. Ne perustuvat nykyhetken tietoihin ja arvioihin, ja markkinaolosuhteet voivat muuttua odottamattomalla tavalla. Siksi on tärkeää seurata yrityksen suorituskykyä ja sopeutua tarvittaessa.

Miten lasketaan kuinka monta prosenttia liikevaihto kasvoi?

Liikevaihdon kasvuprosentin laskeminen vaatii vertailun kahden eri ajanjakson liikevaihdon välillä. Kasvuprosentti ilmaistaan yleensä prosentteina ja se kertoo, kuinka paljon liikevaihto on muuttunut suhteessa aikaisempaan ajanjaksoon. Laskukaava on seuraava:

Kasvuprosentti = (Nykyinen liikevaihto − Aikaisempi liikevaihto) / (Aikaisempi liikevaihto × 100)

Tässä muutama esimerkki:

Jos aikaisempi liikevaihto oli 100 000 euroa ja nykyinen liikevaihto on 120 000 euroa:

Kasvuprosentti = (120000 − 100000) / 100000 × 100 ≈ 20 %

Jos aikaisempi liikevaihto oli 80 000 euroa ja nykyinen liikevaihto on 90 000 euroa:

Kasvuprosentti = (90000 − 80000) / 80000 × 100 ≈ 12,5 %

Jos aikaisempi liikevaihto oli 150 000 euroa ja nykyinen liikevaihto on 140 000 euroa:

Kasvuprosentti = (140000 − 150000) / 150000 × 100 ≈ − 6,7 %

Huomaa, että negatiivinen kasvuprosentti tarkoittaa liikevaihdon laskua verrattuna aikaisempaan jaksoon. Tämä voi tapahtua, jos yrityksen liiketoiminta kohtaa vaikeuksia tai jos markkinaolosuhteet ovat muuttuneet epäedullisesti.

Mikä on yrityksen liikevaihdon vaikutus yrityksen arvonmääritykseen?

Yrityksen liikevaihto vaikuttaa sen arvonmääritykseen useilla eri tavoilla:

 1. Liikevaihto kertoo yrityksen koosta ja laajuudesta: Korkea liikevaihto voi olla merkki siitä, että yritys on kasvanut ja laajentunut. Tämä voi vaikuttaa positiivisesti yrityksen arvoon.
 2. Liikevaihto on keskeinen mittari arvonmäärityksessä: Liikevaihto on yksi tärkeimmistä taloudellisista luvuista, jota käytetään arvioimaan yrityksen arvoa. Sitä käytetään monissa eri arvostusmenetelmissä, kuten liikearvossa ja liikevaihdon kertomisessa (liikevaihto kerrottuna tietyn kertoimen kanssa).
 3. Vertailukohta muihin yrityksiin: Yrityksen liikevaihtoa voidaan käyttää vertailukohtana muihin yrityksiin samalla toimialalla. Tämä auttaa sijoittajia ymmärtämään, miten yritys sijoittuu suhteessa kilpailijoihinsa.
 4. Tulevaisuuden ennustaminen: Korkea ja kasvava liikevaihto voi olla merkki yrityksen potentiaalista ja menestysmahdollisuuksista tulevaisuudessa. Se voi antaa vihjeitä siitä, että yritys on hyvässä asemassa kasvamaan edelleen.
 5. Vaikutus kannattavuuteen: Vaikka liikevaihto ei suoraan mittaa yrityksen kannattavuutta, se on tärkeä tekijä, kun tarkastellaan muita taloudellisia mittareita, kuten liikevoittoa ja nettotulosta suhteessa liikevaihtoon.
 6. Riskinarviointi: Yrityksen, jolla on vakaata ja kasvavaa liikevaihtoa, voidaan yleensä nähdä olevan vähemmän riskialtis verrattuna yritykseen, jonka liikevaihto on epävakaata tai laskevaa.

Yrityksen liikevaihto ei kuitenkaan ole ainoa tekijä, joka vaikuttaa sen arvoon. Myös kannattavuus, velkaantuneisuus, kasvunäkymät, markkinatilanne ja muut taloudelliset tekijät otetaan huomioon kokonaisvaltaisessa arvonmäärityksessä. On tärkeää huomioida, että eri toimialoilla ja yrityksissä voi olla erilaisia tapoja tulkita ja arvioida liikevaihtoa.

Scroll to Top